Barth, Karl

Barth, Karl

Çağdaş İsviçreli teolog. 1886-1968 yılları arasında yaşamış olan Barth 20. yüzyılın en etkili protestan teoloğu olup, aynı zamanda diyalektik teolojinin kurucusudur. Barth Protestan teolojisinde 18. yüzyılda başlayan ve Schleiermacher tarafından güçlendirilen liberal eğilimlere karşı, söz konusu eğilimlerin imanla aklı uzlaştırma teşebbüslerinden dolayı, olumsuz bir tavır takınmış ve bu durumun bir sonucu olarak da, doğal din anlayışının her türünü̈ ve teolojiyi metafizikle temellendirme çabalarını mahkûm etmiştir. Ona göre, imanın, akılla olmadığı gibi, kültürel ve politik konularla da bir ilintisi yoktur.

On dokuzuncu yüzyılda giderek yerleşen ilerleme inancının tam bir yanılsama olduğunu öne süren Barth, temel eseri olan Church Dogmatics [Kilise Dogmaları)'te İncil'e köklü ve temelli bir dönüşün savunuculuğunu yapmıştır. O, İncil'in yeniden ve hakikî öğretimiyle canlandırılmasını talep ederken, liberalizm, laiklik, hümanizm, tarihselcilik, sosyalizm gibi modem düşünce ve hareketleri de İncil'den sapmalar olarak değerlendirir. Kilisenin görevini kurtarıcı bir Sözün hizmetinde olmak, Tanrı ile yepyeni bir ilişkinin hâkim olup, adaletin hüküm süreceği bir insan topluluğunun yaratılması için çalışmak olarak tanımlayan Barth, kilisenin söz konusu asli ve tarihsel görevine sadık kalabilmesinin ancak ve ancak onun iktidar hırsı ve arzusundan vazgeçmesiyle mümkün olduğunu öne sürmüştür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....