Yazarlara Notlar

 

KLU Felsefe Ansiklopedisi’nde madde yazarı olmak için:

1) Herhangi bir akademik kurumda akademik kadroda çalışır durumda ve/ya bir akademik ünvan sahibi olmak (ör. "Prof. Dr." , "Dr. Öğr. Üyesi", "Arş. Gör." vs.) 

veya

2) Halihazırda herhangi bir akademik kurumda çalışmamakla birlikte, doktorasını tamamlamış ve "Dr." ünvanını almış olmak

gerekmektedir.

Yazar olarak madde seçiminde dikkat edilmesi gereken ayrıntılar:

KLU Felsefe Ansiklopedisi'nde alfabetik liste veya arama sonuçlarında da görülebileceği gibi halihazırda 2 (iki) çeşit madde şekli listelenmektedir. Bir madde başlığının durumu, listelendiği kutucuğun sağ üst köşesindeki küçük ikonlar ve kutucuğun altındaki durum bildirimi ile gösterilmektedir. 

Buna göre:

1- halihazırda okunabilir durumdaki aktif maddeler ikonu ile gösterilmiştir. 

2- halihazırda okunamaz durumdaki pasif maddeler ise  ikonu ile gösterilmiştir. Bunlara zaten tıklanamaz.

 

Ancak pasif durumdaki maddelerden bazıları bir yazar tarafından sahiplenilmiş ancak henüz yazım aşamasında bulunuyor olabilir. Bu gibi maddeler kutucuğun altında "Yazılıyor... Yazar İsmi (Üniversite İsmi)" şeklinde belirtilmiştir. Örnek madde kutucuğu görünüşü için tıklayınız.

Buna göre ansiklopedide yer alan maddelerden sahiplenilmek istenenler pasif durumda olup kutucuğun altında "YAZARINI BEKLEYEN MADDE" ibaresi bulunan maddeler olmalıdır. Örnek madde kutucuğu görünüşü için tıklayınızın.

Madde yazarlığıyla ilgili iletişime geçmek için "iletişim" sekmesindeki bilgileri kullanabilirsiniz. 

 

KLU Felsefe Ansiklopedisi’nde belirli bir bütünlüğü gözetebilmek için yazarlar tarafından yazılacak her maddede uyulması gereken temel kriterler şu şekilde belirlenmiştir:

1) a- Madde tanımı 700 kelimeyi geçmemelidir. Times New Roman yazı fontunda 12pt. büyüklüğünde ve Word dosyası olarak yazılmalıdır. 

    b- Gönderilen maddeler üzerinde son okumalar yapılır. Eksik veya fazla görülen yerler yayın ve danışma kurulu tarafından belirtilebilir, genel ansiklopedi formatına uygunluk açısından değişiklik talep edilebilir. 

2) Terim ve kavramlar için tanımdan önce, varsa, sözcüğün Türkçedeki alternatif kullanımları ile yabancı dillerdeki karşılıkları, en azından İngilizce, Fransızca, Almanca (duruma göre Arapça ve başka diller de eklenebilir) ve mümkünse eski Türkçe karşılığı da verilmelidir. Bundan sonra kavramı, varsa ve biliniyorsa ilk kullanan kişinin ismi ve yine mümkünse kavram veya terimin ilk kez geçtiği düşünülen eserin ismi veya dönem yazılmalıdır.   

Ör:   

antroposantrizm

[Tr. Alt. insanmerkezcilik] [İng. anthropocentrism ] [Fr. anthropocentrisme ] [Alm. Anthropozentrismus ]

Antik Yunancada “insan” anlamına gelen ánthrōpos (ἄνθρωπος) ile “merkez” anlamına gelen kéntron (κέντρον) sözcüklerinden türetilmiş terim. İlk olarak evrim tartışmalarının gündemde olduğu 1860larda, eleştirel biçimde kullanılmıştır.

örnek maddenin tamamı için bkz:  [Eylem CANASLAN, antroposantrizm maddesi, KLU Felsefe Ansiklopedisi]

3) Kavramın birbirinden farklı anlamları aynı tanımda sıralanacaksa  ve/ya eğer tanım belirli dönem, akım veya filozoflara göre yapılıyorsa da ya numaralandırılmalı ya da paragraf başında italik olarak kısa bir başlık şeklinde belirtilmelidir. Aynı şekilde bu ayrımların sistematik olarak yapılmasının gözetilmediği madde yazımlarında da okumayı kolaylaştırmak için uygun ve mümkün olan yerlerde paragraf başlarına italik olarak kısa başlıklar koyulmalıdır. 

Ör 1 (numaralandırmalı):

antropomorfizm

[Tr. İnsanbiçimcilik ] [Yun. Ανθρωπομορφισμός, Anthropomorfismós ] [Fr. Anthropomorphisme ] [İng. Anthropomorphism ] Eski Yunanca’da insan anlamına gelen ánthrōpos (ἄνθρωπος) kelimesi ile biçim, şekil anlamına gelen morphē (μορφή) kelimesinden türetilmiş kavram.

1-(Genel anlamıyla) İnsana özgü niteliklerin, özelliklerin, duygu durumlarının, davranış ya da görünüşlerin insan olmayan varlıklara, Tanrı’ya ya da tanrısal varlıklara atfedilmesi. İnsanın kendisinden farklı olan varlıkları anlamlandırma ve (...)

2-(Antik mitolojilerde) Tanrısal varlıklar sık sık insan biçiminde ve insan özellikleriyle betimlenmiştir. Mitolojik Tanrılar yalnızca görünüm olarak değil davranışsal olarak da insana benzer kişisel özelliklerle tasvir edilmiş; bazı doğa olaylarını açıklanırken Tanrıların insan benzeri karakter özelliklerine ve davranış biçimlerine (...)

3-(19. Yüzyıl ve sonrası) 19. Yüzyılın ortasına dek antropomorfizm özellikle Tanrı’ya insani özellikler atfedilmesi ve buna dair eleştiriler bağlamında kullanılan bir kavram olmuştur. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha geniş bir anlama kavuşan antropomorfizm yalnızca din alanında değil, insan düşüncesinin (...)

 örnek maddenin tamamı için bkz: [Gaye ÇANKAYA ESEN, antropomorfizm maddesi, KLU Felsefe Ansiklopedisi]

Ör 2 (sadece italik başlıklı):

monad

[İng. monad ] [Fr. monade ] [Alm. Monade ]

Kavramın kökeni ‘birlik’ anlamına gelen Yunanca monas (μόνος) sözcüğüdür. Kavram daha önce birkaç filozof tarafından kullanılmış olsa da, yaygın olarak bilinen anlamını Gottfried Wilhelm Leibniz’in felsefesinde bulmuştur.

Monad düşüncesinin kökeni. Leibniz, monadları, cisimlerin sonsuz bölünebilirliği düşüncesinden çıkarır. Cisimleri ne kadar bölerseniz bölün hep daha küçük parçalarla karşılaşırsınız, yani cisimler en azından ilkesel olarak ...

(...)

Evrendeki etkinlik. Leibniz, önemli bir sorunun yanıtını da monadlar sayesinde bulur: Evrendeki etkinliğin kaynağı nedir? Evrende olan biten fiziksel değişimlerin nasıl gerçekleştiğini fizik bilimi yoluyla açıklayabilsek de, tüm değişimlerin neden gerçekleştiği sorusuna ...

(...)

Monad düşüncesinin metafiziği. O halde, Monadlar, metafizik bir düşünmenin sonucunda anlaşılabilen varlıklardır. Onlar deneysel bilimin nesneleri olamazlar, çünkü uzamsız oldukları için gözlemlenebilir değillerdir. Ancak metafiziksel düşünme bize monadların ...

(...)

Uzamsız olandan uzamlı olanın meydana gelmesi. Monadlar teorisinin en büyük sorunlarından biri monadların cisimleri, yani uzamsız şeylerin uzamlı şeyleri, nasıl oluşturduğu sorunudur. Leibniz bu sorunu cisimlerin monadlar yığının görünüşü oldukları, dolayısıyla...

(...)

örnek maddenin tamamı için bkz: [Deniz SOYSAL, monad maddesi, KLU Felsefe Ansiklopedisi]

4) Filozoflar için yapılan madde tanımlarında da ayrıntılara geçmeden önce; eğer varsa filozofun isminin farklı dillerdeki yazılışı başa eklenmelidir.

Ör:

Anaksagoras

[İng. ve Alm. Anaxagoras] [Fr. Anaxagore]

Aquinolu Thomas

[Lat. Thomas Aquinas] [İng. Thomas of Aquino] [Fr. Thomas d’Aquin] [Alm. Thomas von Aquin]

5) Filozof tanımlarında, yaşam öyküsüne ait ayrıntılar ve kendisinden sonra gelenlere olan etkisi maddenin yaklaşık %20’sini geçmeyecek şekilde yazılmalı, geri kalan kısımda mümkünse tamamen felsefesi ele alınmalıdır. [Buna göre örnek olarak: 700 kelimelik bir filozof tanımında yaşamöyküsü ve etkisi 140-150 kelimeyi geçmemelidir.]. Her kısım, paragraf başında italik olarak başlıklandırılmalıdır. 

Ör. 

Arendt, Hannah

Yaşamı ve eserleri. 1906’da Hannover’da doğmuştur. 1924’te Martin Heidegger ile çalışmak üzere Marburg Üniversitesine gitmiş, daha sonra Edmund Husserl’in derslerine katılmak üzere...

(....)

Felsefesi. Antik polis’in politik deneyimlerine duyduğu hayranlık ve modernitenin yıkıcı boyutlarına yönelttiği eleştiri, Arendt’in yazılarının en belirgin iki özelliği olarak (...)

örnek maddenin tamamı için bkz: [Funda GÜNSOY, "Arendt, Hannah" maddesi, KLU Felsefe Ansiklopedisi

6) Madde yazımı içinde eser isimleri ilk kez anıldıklarında orijinal dillerinde ve italik yazılmalı, alternatif olarak Türkçeleri hemen yanına parantez içinde verilmelidir. Aynı maddede eğer gerekliyse sonraki kullanımlarında ise eserin Türkçe ismi mümkünse kısaltması ile kullanılmalıdır.

Ör: An Essay Concerning Human Understanding (İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme)

        Metin içinde sonrasında gerekliyse sadece Deneme olarak anılmalıdır.

7) Her maddenin sonunda o maddeyle ilgili olduğu ve ansiklopedide madde olarak ayrıca yer almasının uygun olacağı düşünülen en az 5 ilgili madde (filozof ve/ya kavram) "Ayrıca Bakınız:" başlığı ile belirtilmelidir.

8) Ansiklopedi yazarlarının maddelerini yazarken, ansiklopedinin asıl amacının açıklamak ve anlaşılır kılmak olduğunu her zaman akıllarında tutacakları umulmaktadır. Her şeyi değil, giriş niteliğinde ve gerekli olduğu kadarını vermek amaçlanmalı, başka bir maddede açıklanabilecek veya halihazırda açıklanmış olan bir şeyden uzun uzadıya bahsedilmemelidir, bunlar ilgili maddeler (Ayrıca Bakınız.) başlığı altında sonda verilmelidir.

9) Ansiklopedi maddelerinin yazımında yararlanılan kaynaklar metin içinde (tırnak "*" içinde doğrudan alıntı yapıldığı haller dışında, ki bunun da mümkün olduğunca az olması gözetilmelidir) belirtilmemeli, ancak en sonda madde yazımında yararlanılmış olan tüm kaynaklar KAYNAKÇA başlığı altında listelenmelidir; bunun yanı sıra okurların konuya daha ileri düzeyde ilgi duyanları için, kısa bir öneri okuma listesi de verilebilir (Her iki liste toplamında 10 kitabı geçmeyecek şekilde olmalıdır.) Kaynakça listesinde "Chicago 16th A" referans sistemi kullanılmalıdır.

Örnek Kitap Kaynakçası: Locke, John. İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme. Çeviren Vehbi Hacıkadiroğlu. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2004.

Örnek Makale Kaynakçası: Ekren, Uğur. "Alexius von Meinong ve Nesneler Teorisi". Kutadgubilig, sayı 17 (2012): 25-32.

Örnek Kitap İçi Bölüm Kaynakçası: Nancy, Jean-Luc. "Sonlu ve Sonsuz Demokrasi". Demokrasi Ne Alemde? içinde, 66-80. Hazırlayan Eric Hazan. Çeviren Savaş Kılıç. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.

Örnek Elektronik Kaynakça: Flynn Bernard. "Maurice Merleau-Ponty". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Editör Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/merleau-ponty/. çevrimiçi 25 Temmuz 2015.

10) Sözlük madde yazımlarında birliğin sağlanabilmesi için yazım kılavuzu olarak TDK Yazım Kılavuzu kullanılması önerilir.