Bataille, Georges

Bataille, Georges

1897-1962 yılları arasında yaşamış Fransız edebiyatçısı ve deneme yazan, özellikle denemeleriyle, çağdaş Fransız düşüncesinin yapıbozumcu ve antihümanist geleneğinin içinde önemli bir yer tutan düşünür.

Temel eserleri: la Litérature et le Mal [Edebiyat ve Kötülük], L'Expérience intérieure [İç Deneyim], La Théorie du Religion [Din Teorisi], Sur Nietzsche [Nietzsche Üstüne]. Hegel, Nietzsche ve Heidegger'den etkilenen Bataille'ın düşüncesi, bir hiççilik felsefesi olarak tanımlanır. O Tanrı'nın ölümünün, tüm içerimleriyle birlikte, kurtuluş ihtimali ya da umuda yer bırakmayan bir anti-entellektüalizm ve ateizme yol açtığını düşündüğü için, Nietzsche'nin tüm değerleri tersyüz edilmesi veya değeraşımına uğratılması projesinin takipçisi olmuştur. Bataille'a göre, modem düşüncenin önemli bir kısmı, toplumsal ve ekonomik yapıların büyük bir bölümü̈ ve çağdaş toplumun pek çok rahatsızlığı, istikrarlı bir özdeşliği veya anlamlı bir doğrultusu olmayan Diyonisosça bir süreç olarak varlığın özünün yadsınmasının bir sonucudur. Aklın ilkeleri ve mantık yasaları, İnsanî kontrol ve bilişsel egemenlik yanılsaması için gerekli olan kurgulardan başka hiçbir şey değildir.

Sanat ve edebiyat hakkında çokça düşünen ve bunların toplum ve sanatçıyla olan ilişkileri üzerinde duran Bataille sanatçının hakikî bir çileci ya da çilekeş olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre, ters yönde işleyen bu çile çekme süreci, sanatçıyı hemen herşeyden el etek çekmeye değil, fakat tüm yasakları, özellikle de şehvet ve ölümü̈ aşmaya götürür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....