benzeşen

[Alm. analog] [Fr. analogue] [İng. analogous] [Yun. analogos= logosa uygun olan, karşılık otan] [es. t. mümasil]

1- (Aristoteles'te) Çeşitli nesnelere uygulanabilip de tıpatıp aynı anlamda geçerli olmayan bir kavram. (Ör. şağlam bir ayakkabı, sağlam bir uyku, sağlam bir karakter; masanın varlığı, güzelin varlığı, sayıların varlığı.)

2- Bir terimin bir başkasına olan oranının, bir üçüncünün dördüncüye olan oranı ile aynı bağıntıda olması.

// Bu oran matematik büyüklük oranı da olabilir (sözcüğün ilk anlamı budur), durum, süre, ereklilik vb. oranı da olabilir. "Sinir sistemi telgraf ağlarına benzer" şu demektir: telgraf ağlarının ülkeye ilintisi ne ise sinir sisteminin organizmaya ilintisi odur.

3- Terimlerinden her birinin her birine karşılık olduğu iki öbeği niteler.

4- Aralarında, özellikle etkilerinde az ya da çok bir benzerlik bulunan iki terimi niteler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....