brahman

Hinduizm evrene hâkim olan yüce ruh. Hint felsefesi geleneğinde, hem içkin ve hem de aşkın olan, hem evrende ve hem de kendisinde varolan en yüksek varlığa, kendisiyle birleşmenin nihaî ve en yüksek hedef olarak addedildiği dünya ruhu.
Hint felsefesinin, Atmanla birlikte temel kavramı olan Brahman özellikle Upanişadlar'da yoğun bir biçimde işlenmiştir. Burada bireysel ruh Atman ile özdeşleştirilmiş, Brahman'ın ise biricik evren ilkesi ve mutlak hakikat olduğu vurgulanmıştır. Brahman'ın insana ve evrene, var olan herşeye hâkim bir ilke olduğu kabul edilirken, onun nitelikleri olmadığı söylenir; o, sadece olumsuz niteliklerinden tenzih edilmek suretiyle ifade edilebilir.

Yazar : Yazılıyor...Esra KÖKDEMİR (Ankara Üniversitesi)