Guattari, Felix

Çağdaş ünlü Fransız psikanalist, Freudçu-Marksist düşünür.

La Révolution moléculaire [Moleküler Devrim], L'Inconscient Machinique [Makine Bilinçdışı] gibi eserlerin yazan olan Quattari, esas Deleuze'le birlikte yaptığı ortak araştırmalarla ve onunla beraber kaleme almış olduğu Anti-Oedîpe, Rhizome [Köksap) ve Mille Plateaux [Bin Yayla) adlı eserlerle anılmaktadır.

Genelde postyapısalcı ve postmodern bir gelenek içinde yer almakla birlikte, varolan yapı, hâlihazırdaki statüko karşısında her türden teslimiyetin ve uzlaşmacılığın paradigması olarak gördüğü bir postmodern durum düşüncesine şiddetle muhalefet eden biridir, Guattari. O modernliği her ne kadar eleştirse, belli bir ilerleme fikrinin iflas ettiği konusunda diğer postmodernistlerle hemfikir olsa da, modern politik değerleri onaylamaktan geri durmaz ve demokrasinin yeniden icade edilmesi çağrısında bulunur.

Başka bir deyişle, modernité eleştirisinin merkezinde bir bilgi ve rasyonalite eleştirisinden ziyade, kapitalist toplumun eleştirisi bulunan Guattari, bu bağlamda, büyük ölçüde Marksizme ve Freud'un görüşlerine yaslanmıştır. O rasyonel, kurucu özne düşüncesini reddetmiş ve dinamik bir bilinçdışı lehine, bilinçli beni ya da benliği tahrip etme çabası içinde olmuştur. Bu bağlamda, psikanaliz teorisi, psişik bastırma kavramı, ve aile ile faşizmin analizi üzerinde odaklaşan Guattari, Deleuze'le birlikte, arzunun üretkenliğini vurgulayan, arzuyu güçsüzleştirerek hareketsiz kılma çabası içindeki toplumsal güçleri mahkum eden bir arzu felsefesi geliştirmiştir.

Bununla birlikte, Guattari, söz konusu arzu felsefesinden önce, psikanalizin postmodern muadili olarak düşünülen bir şizoanalizle, modern düşüncenin özne/ nesne, gerçeklik/ fantezi, dirimselcilik/ mekanizm benzeri geleneksel ikili karşıtlıklarını yapıbozuma uğratmıştır. Bu çerçeve içinde akılcı temsil ve yorum şemalarını, arzuyu sabitleyen ve yarabcı enerjinin önüne set çeken tahakkümcü veya bastırmacı dayatmalar olarak yorumladıktan sonra modern temsil ve öznellik teorilerinden kopan Guattari, arzunun bütün sosyal ve tarihsel gerçekliği yarattığını ve toplumsal altyapının en önemli parçası olduğunu dile getiren bir arzu felsefesi üzerinde çalışmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....