Jameson, Frederic

Marksizm veya Marksist eleştiriyle postmodernizm arasında bağ kuran, postmodernizm ve postyapısalcılığın katkılarıyla zenginleştirilmiş bir Marksist kültür teorisi geliştiren çağdaş düşünür.

Temel eserleri: Marxism and Form [Marksizm ve Biçim], The Prison House of Langage (Dil Hapishanesi], The Political Unconscious [Politik Bilinçdışı].

Postmodern bir çağı belirleyen en önemli değişimleri, yüksek kültürle aşağı kültür arasındaki katı ayrımın çökmesi, modernist eserlerin eleştirel boyutlarını yitirmeleri, kültürün neredeyse bütünüyle metalaşması, hem tarihsel bir geçmiş ve hem de farklı bir gelecek duygusunu silen bir mevcudiyetçiliğin varoluşu olarak teşhis eden Jameson, postmodern kapitalist toplumun gelişimindeki bir aşama, postmodernizmi geç kapitalizmin hâkim kültürel mantığı olarak yorumlamıştır.

Başka bir deyişle, Jameson'a göre, kapitalizmin her aşamasına karşılık gelen bir kültürel form vardır. Piyasa kapitalizminin hâkim kültürel ifadesi sanatsal realizm, tekelci kapitalizmin kültürel ifadesi de modernizmdir. Metalaşma dinamiklerini sosyal ve kişisel hayatın tüm alanlarına yayan, çok uluslu kapitalizmin bütün enformasyon ve bilgilerin bilinçdışı kürelerine sızmış olduğu geç kapitalizmin kültürel ifadesi ise postmodernizmdir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....