Laclau, Ernesto

Arjantin doğumlu çağdaş politika teorisyeni.

Temel eserleri: New Reflections on the Revolution cf our Time [Zamanımızın Devrimi Üzerine Yeni Düşünceler], Politics and ideology in Marxist Theory [Marksist Teoride İdeoloji ve Pratik], C Mouffe'yle birlikte yazmış olduğu Hegemony and Socialist Strategy [Hegemonya ve Sosyalist Strateji].
Laclau, Marksizmin kriz içinde olduğunu ve toplumu konu alan teorileştirmelerde pek büyük bir anlam taşımadığını öne süren sol eğilimli düşünürler arasında yer alır. Tarihin özünü ve albnda yatan anlamı kavrama isteği sergilediğini söylediği, Marksizm, Laclau'yu göre, determinizmi benimsemiş özcü bir öğretidir. O sadece ekonomiye ayrıcalık tanımakla kalmaz, fakat kendisine ontolojik bir statü yüklediği işçi sınıfını kapitalizmdeki değişmenin kaynağı olarak görür.
Laclau işçilerin öncülük ettiği sınıfsız bir toplum yaratmayı amaçlayan 'işçi'ci sosyalizm anlayışını reddeder. O, bürokrasiye ve bireyin bastırılmasına yol açan tüm devletçi sosyalizm biçimlerini de şiddetli bir biçimde eleştirerek radikal politikanın özgürlükçü boyutlarına ağırlık vermiştir. Onun gözünde gerçek sosyalizm, bütün hiyerarşilerle eşitsizliğin, eşitlik ve özerklik lehine, kökten sökülüp yok edilmesinden ve burjuvazinin başlattığı demokratik devrimin varoluşun tüm boyutlarına genişletilmesinden meydana gelir. Laclau’nun sosyalizm görüşü, Marksizmle olan köprülerin atılmasına ve liberal ilkelerle uzlaşılmasına dayanır. Ernesto Laclau'ya göre, solun görevi, liberal-demokratik ideolojiyi terketmekten ziyade, onu çoğulcu ve radikal demokrasi doğrultusunda derinleştirmektir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....