Plütarkhos

Orta Platonculuğun, M. ö. 45-20 yılları arasında yaşamış olan önemli düşünürü, ahlâkçı ve tarihçisi.

Tarihle ilgili çalışmaları yanında, Platon’un eserleri üzerine şerh ya da yorumlar yazmış olan filozofun düşüncesi, özü itibariyle eklektik bir nitelik taşır. Buna göre, yalnızca Platon’dan değil, fakat Peripatetiklerden, Stoalılardan ve özellikle de Yeni-Pythagorasçılardan etkilenmiş olan Plütarkhos, Orta ve Yeni Akademilerin kuşkuculuğunun bir sonucu olarak, kuramsal spekülasyonun imkânı ya da yaran söz konusu olduğunda kuşkucu bir tavır almış, ve aşkın olanla salt sezgiye dayanan bir doğrudan temas üzerinde ısrarlı olarak Yeni-Platoncu felsefeye çıkan yolda önemli bir adım oluşturmuştur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....