Porfiryus

M. S. 234-305 yılları arasında yaşamış olan Yeni-Platoncu düşünür.

Plotinos'un eserlerine yorumlar yazmış olan Porphyrios'un en önemli eseri, tümeller konusunu ele aldığı İsagoji'dir. Porpyrhios, bu eserinde, beş tümel konusunu, cins, tür, ayırım, türsel ayırım ve ilinek kavramlarını sistematik bir tarzda incelemiş, fakat cins ve türlerin gerçek varlıklar mı yoksa salt zihinsel yapımlar mı olduğu, onlann gerçekseler eğer, cisimsel mi yoksa cisimsel olmayan bir yapıda mı olduğu ve nihayet, onların duyusal varlıklardan ayrı olarak mı, yoksa duyusal varlıklarda mı varolduğu sorularını ele almayacağını belirterek, Ortaçağın ünlü tümeller kavgasına giden yolu açmıştır.

Porphyrios, pratik ve dini öğelere, Plotinos'a kıyasla çok daha önem vermiş olan bir düşünürdür. Felsefenin nihaî ve en yüksek amacının ruhun kurtuluşu olduğunu söyleyen filozofa göre, ruh, dikkatini aşağı olandan daha yüksek olana doğru çevirmek suretiyle arınmanın yollarını aramalıdır. Bu çerçeve içinde, arınmanın yolu, çilecilik ve Tanrıya ilişkin bilgidir.

Yazar : Yazılıyor...İlyas ÖZDEMİR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi