Quine, Willard Von Orman

Quine, Willard Von Orman

Mantığın temelleri ve özellikle de semantik yönleriyle ilgili bir teori geliştirmiş olan Amerikalı mantıkçı ve filozof.

Temel eserleri: Word and Object [Söz ve Nesne], Methods of logic [Mantık Yöntemleri], From a Logical Point of View [Mantıksal Bakış Açısından], Philosophy of Logic [Mantık Felsefesi], The Roots of Reference [Gönderimin Kökenleri], Pursuit of Truth [Hakikat Arayışı] ve 'Two Dogmas of Empricism'.

Felsefi araştırmalarında doğalcı ve empirist dünya görüşüne uygun bir yaklaşım benimseyen Quine, empirizmin iki dogması olarak gördüğü şeyi, yani analitik / sentetik ayırımıyla anlamlı tüm önermelerin dolayımsız deneyimlere dair tümcelere indirgenmesi gerektiği anlayışını reddetmiştir. O giderek daha maddeci ve nominalist bir görüşe yönelmiş ve bilgiyle düşünme sürecindeki kavramsallaştırmanın önemi üzerinde durmuştur. Algısal benzerlik yoluyla gözlem önermelerine yükseldiğimizi, gözlem önermelerini bir araya getirmek suretiyle de de nasıl genel yasa ya da hipotezler oluşturduğumuzu araştıran Quine, mantık alanında daha ziyade Russell ve Whitehead tarafından geliştirilmiş olan matematiksel mantığa sadık kalmıştır. Bununla birlikte, o İngiliz filozoflarının mantığın ontolojik bakımdan yansız olduğu görüşüne karşıt bir tavır geliştirmiş ve hatta, varlığın mantığa, ama daha ziyade dile bağlı ve göreli olduğunu öne sürmüştür.

Bir mantık teorisinin kabulünün ortaya çıkardığı ontolojik sonuçlar üzerinde duran Quine, dili sağlam tahminler ortaya koymak, geçerli öndeyilerde bulunmak suretiyle tecrübemizi düzenlemeyi amaçlayan bir tür teori olarak görmek gerektiğini belirtir. O bu bağlamda, bir dilden başka bir dile tercüme yapmanın imkânsız olduğunu iddia ederek, anlam efsanesini bir şekilde yıkmıştır. Bilim felsefesi alanında ise, Quine, Duhem'i izleyerek, bilim adamının deneyin sınamasına, diğer önermelerden yalıtlanmış bir önermeyi değil de, bir dizi önermeyi tâbi tuttuğunu savunur. Zira onun görüşüne göre, bir önerme sadece deneyimlerin yalın bir özeti değil, fakat bilimsel bir sistemin temel bir bileşenidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....