Searle, John

1932 doğumlu çağdaş Amerikalı dil filozofu.

Temel eserleri: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of language [Söz Edimleri: Dil Felsefesinde Bir Deneme], Expression and Meanning [İfade ve Anlam], Intentionality [Yöneliınsellik].

Searle dil felsefesinde, anlamın resim teorisinden sonra, kullanımsal anlam teorisiyle ikinci önemli ve büyük adımı atan geleneğin John Austin'le birlikte, en önemli düşünürüdür. O dilsel davranışın nasıl bir davranış türü olduğu üzerinde yoğunlaşmış ve uzun süreli araştırmalarının ardından, dilsel davranışın kurallarca yönetilen belli bir davranış türü olduğu sonucuna varmıştır. Söz konusu yaklaşımının gerisinde 'dilin dünya ile olan ilişkisinin insanların bu ilişkiyi nasıl kurduklarına bağlı ‘olduğu' düşüncesi bulunan Searle'e göre, dilsel davranış ve iletişimin temel birimi söz edimidir. Dil felsefesinin, anlam ve referans problemleri başta olmak üzere, tüm problemleri, bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Searle'e göre, gerçekte söz edimleri teorisinin değişik veçheleriyle kolayca çözülebilen problemler hâline gelirler. Dilin kullanımıyla ilgili olan söz edimleri, bununla birlikte, kurgu, eğretileme ve benzeri konularda yanıtsız kalan sorular bıraktığı, ve inanç, istek ve niyet gibi zihin hâllerine sıklıkla atıfta bulunduğu için, Searle daha sonra genel bir yönelimsellik teorisi geliştirmiştir. O, bu teori bağlamında, yönelim durumları ve söz edimleri benzeri tüm temsil fenomenlerinin, işlevlerini yerine getirebilmeleri için, arkaplanda temsilî olmayan bir temel yetenekler kümesini öngerektirdiğini iddia etmiştir Anlam ve yönelimsellik, sadece kendileri anlamla yönelimselliğin bir parçası olmayan bir dizi yetenek sayesinde işgörebilir.

Yazar : Yazılıyor....Elif DÜZGÜN (Erzurum Teknik Üniversitesi)