Simmel, Georg

1858-1918 yılları arasında yaşamış olan Alman düşünür.

Modern sosyolojinin en fazla ihmal edilmiş kaynaklarından biri olan Simmel'in temel eserleri Enleitung in die Moralwissenschaft [Ahlâk Bilimine Giriş], Die Probleme Der Geschichtsphilosophie  [Tarih Felsefesinin Problemleri], Der Konflikt der modernen Kultur [Modem Kültürün Çıkmazı]'dır.

Kant'tan yola çıkan felsefesine birçok yeni unsur katmış, klâsik felsefeyi bireysel düşünme tarzlarını göz önüne alan bir hayat felsefesi, bir rölativizm ve kültür felsefesiyle zenginleştirmiş olan Simmel, soyut genellemelerden ziyade ayrıntılara önem vermiştir. O üç tür sosyolojiyi birbirinden ayırmış, bunlardan genel sosyolojiyi bir yöntem programı olarak, felsefî sosyolojiyi de sosyal bilimlerin epistemolojisi diye tanımlamıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....