Sorokin, Pitiiim Alexandrovich

1869-1966 yılları arasında yaşamış olan Rus asıllı Amerikan sosyolog ve düşünür.

Temel eserleri: Crisis of Our Age [Çağımızın Bunalım), Social Philosophies in an Age of Crisis [Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri].

Sosyoloji, toplumsal sistem ve öbeklerle kültürel sistemlerin, kişilik sistemi ve kişiler arasındaki ilişkinin dinamikleri ve yapısının genelleştirilmiş teorisi olarak tanımlayan Sorokin'in toplum felsefesindeki büyük önemi, onun etkileşimin konusu olarak kişiliği, kişiler arasındaki etkileşimin toplamı olarak toplumu anlamak için değer, norm ve anlamlar toplamına bağlı olan kültürü anlamamız gerektiği tezinden kaynaklanmaktadır.

Sorokin’in bir diğer önemli katkısı da, toplumların üç farklı yaklaşım ya da mantalite arasında salındıklarını belirten döngüsel bir sosyal değişme teorisinden meydana gelir. Comte’un üç evre yasasına benzeyen bu değişme anlayışında, dinî düşünme tarzlarını tanımlayan düşünsel sistem pozitivist bakış açısının teolojik evresine, gerçekliği anlamada duyumların önemini vurgulayan duyumsal kültür ya da sistem Comte'taki pozitif evreye, bu ikisi arasında kalan idealist kültür de, positivist görüşteki metafizik evreye tekabül eder.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....