Tocqueville, Alexis de

1805-1859 yılları arasında yaşamış ve liberalizmin ön plâna çıkardığı özgürlükle, sosyalizmin temele aldığı eşitlik arasında bir denge kurmaya çalışmış olan düşünür.

Temel eseri: De la Démocratie en Amérique [Amerika'da Demokrasi Üzerine).

Devlet müdahalesini en aza indirgemeye çalışan, demokrasinin eşitlikçiliğini ön plâna çıkartan liberal bir düşünür olarak Tocqueville, özgürlüğü eşitlikle nasıl bağdaştırmak gerektiği ya da eşitlikçi bir ortamda özgürlüğün nasıl sağlanacağı sorusunu temel soru olarak belirlemiş ve özgürlüğün ancak iki yoldan kurtarabileceğini söylemiştir. Bu yollardan birincisi, ona göre, bir ademi merkeziyet sistemi, diğeri de çeşitli alanlarda, özellikle de siyasî, ekonomik ve bilimsel alanda birtakım dernek ve birliklerin kurulmasıdır.

Tocqueville, küçük bölgelere yönetsel özerklik tanımak, ve böylelikle de yönetimin tek merkezde toplanmasını önlemek suretiyle siyasî özgürlüğün gerçekleştirileceğini ve bu arada vatandaşların kişisellikten kurtularak kamu işleriyle ilgilenmelerinin sağlanacağını, demekler yoluyla da çeşitli çıkarların savunulmasının olanaklı olacağını öne sürmüştür.

Yazar : Yazılıyor...Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)