varlıkbilim

[Alm., Fr. Ontologie] [İng. ontology] [Lat. ontologia] [Yun. on, ontos = varlık] [es. t. mehbas-i vücut]

Var olan olarak var olan (yalnızca var olması açısından) üzerine öğreti, var olanın varlığı ve genel var olma ilkeleri üzerine 17. yüzyıldan beri kullanılan kavram. Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles’in “ilk felsefe” adını verdiği var olanların özü üzerine bilim. Felsefeye, varlık fizikötesi karşılığı, genellikle fizikötesinin temeli olarak Christian Wolff’un getirdiği terim: temel ilkeler bilimi. Çağımızda görüngübilimle (özbilimi olarak) ve özellikle var olanların (değerler alanı da içinde) bilgiden bağımsızlığını çıkış noktası olarak alan N. Hartmann’la yeniden canlandırmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....